Vaccinpassen: Hur man mot bättre vetande låter rädslan vinna över de principer vi borde värna

Jag tänkte ägna detta inlägg åt att gå igenom hur man kan sluta sig till att de vaccinpass som nu införts i Sverige utgör uppenbara brott mot de mänskliga rättigheterna för alla de som av olika skäl inte vill riskera sina liv och sin hälsa genom att injicera sig med det medicinska preparat som kommit att benämnas ”coronavaccin”.

Det alla ändå måste vara överens om är väl att risken att drabbas av en allvarlig biverkning eller död inte är noll? Jag är mycket väl medveten om att risken för att dö av covid-19 inte heller är noll. Givet att det finns risker vilket beslut man än fattar, borde det vara upp till varje individ att avgöra vilken risk man vill utsätta sig för. Inte bara borde, det SKA vara så om man respekterar de annars så omhuldade FN:s mänskliga rättigheter och Nürnbergkonventionen. Som vi kommer se nedan är det svårt att argumentera för att vaccintvång inte är ett grovt brott mot dessa konventioner.

Vill man gräva vidare ser man att även FN:s barnkonvention tydligt markerar mot att påtvinga barn dessa sprutor, och att läkare nog borde vara lite mer vaksamma på effekterna av dessa sprutor om de önskar följa den läkared som är sprungen ur Hippokrates hedervärda filosofi.

Jag skulle vilja förstå hur man kan säga sig stå bakom dessa konventioner, medan man samtidigt accepterar det inhumana medicinska experiment som just nu pågår i världen. Nedan belyser jag några av de punkter som världens ledare nu så kallhjärtat ignorerar.

Nürnbergkonventionen innehåller principer som skall följas vid medicinska experiment som involverar människor, och togs fram vid Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget. Tanken var att denna konvention skulle borga för att de otäcka experiment som nazisterna utsatte människor för under kriget aldrig skulle kunna återupprepas.

Punkter i urval:

1. Individens frivilliga samtycke är absolut nödvändigt. Detta innebär att individen ska ha laglig kapacitet att ge sitt samtycke, ska därmed ha rätten att använda sig av sitt fria val utan några som helst påtryckningar, vilseledning eller andra former av påverkan; individen ska ha tillräcklig kunskap och förståelse i sakfrågan för att kunna ge sitt informerade samtycke. Detta innebär att individen ska ha tillgång till all känd kunskap och kända risker som det kan medföra att delta i experimentet. Ansvaret för att deltagarens samtycke är informerat och fullgott vilar på den som initierar experimentet.

Kommentar: Redan i första punkten konstateras med andra ord att ingen får pressas att delta i ett medicinskt experiment. Därmed utgör all påverkan på individen att delta i sådana experiment ett brott mot konventionen (t ex att ge tillstånd att delta i olika event, pengar, övertalning). Nu har jag personligen inte kavlat upp ärmen och fått experimentsprutan, så jag vet inte själv exakt hur det går till, men jag har inte hört exempel på att patienten skulle fått tillgång till all känd kunskap och kända risker innan injektionen. Jag misstänker att inte heller den administrerande läkaren eller sköterskan blivit helt informerade om dessa ting.

3. Experimentet skall baseras på resultaten av experiment på djur och på etablerad medicinsk kunskap.

Kommentar: Djurstudier verkar ha utförts, men att experimenten är baserade på etablerad medicinsk kunskap ställer jag mig frågande till.

5. Inga experiment skall utföras om anledning finns att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.

Kommentar: Denna punkt känns ytterst relevant att nämna för de som kan tänka sig att delta i experimentet, men frågan är om experimentet ens borde fått äga rum.

6. Riskerna får aldrig vara större än den potentiella nyttan för mänskligheten

Kommentar: Här verkar förespråkare för experimentet på grundval av optimism valt att utgå från att nyttan överväger riskerna. Det kan möjligen förhålla sig så initialt för vissa grupper, men att utsätta hela befolkningar för ett experiment som av allt att döma endast gynnar några få, är ett frånsteg från principen om att nyttan för mänskligheten ska vara större än riskerna. Utöver de initiala riskerna bör man såklart överväga de långsiktiga följderna; biverkningarna och effekterna över tid vet vi alldeles för lite om för att kunna sluta oss till att risk/nytta-ekvationen är gynnsam.

10. Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

Kommentar: Man kunde ju hoppats att åtminstone denna punkt hade åtlytts när man märkte att folk visst riskerade att drabbas av allvarliga biverkningar och död, men det verkar inte legat i ”Expermentledarens” intresse. Det medicinindustriella komplexet?

Sammanfattningsvis bryter ”Experimentledaren” mot Nürnbergkonventionen på flertalet punkter, och att detta inte uppmärksammas borde till stor del kunna förklaras med pengar, rädsla, grupptänk och naivitet. Den enda vägen att fjärma sig från anklagelsen om att sprutkampanjen utgör ett brott mot Nürnbergkonventionen är ifall man inte skulle se den globala sprutkampanjen som ett experiment överhuvudtaget. Men med tanke på att man inte gjort klart de experiment som behövs för att lansera ett medicinskt preparat innan det började administreras till allmänheten, kan man rent logiskt sluta sig till att utfallet på sikt var okänt när det drog igång. Vilket det brukar vara för just experiment.

Att folk inte informerades om detta på ett adekvat sätt gör att de inte kan anses ha varit medvetna om den risk de utsatte sig för. Möjligen hade vissa varit villiga att ställa upp ändå, men nu har folk inte möjlighet att ens fatta välinformerade beslut i frågan.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar och togs fram av FN:s generalförsamling 1948.

Punkter i urval:

9. Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas.

Kommentar: Här är vi inte i Sverige än, men i en del länder, med Australien i spetsen, har man börjat internera folk som visat ett positivt test, eller har umgåtts med någon som visat positivt. I andra länder, som i Österrike, kommer det snart att bli obligatoriskt att ta sprutan, och om man inte vill betala de skyhöga böterna (upp till 36 000 kronor) så väntar fängelsestraff. Formuleringen ”godtyckligt” är såklart förrädisk, då den ger förövaren möjlighet att definiera nästan vad som helst som varande icke godtyckligt. Detta kan dock inte ha varit FN:s ambition, och sålunda bör ”godtyckligt” tolkas som något som inte har en reell koppling till verkligheten. I fallet med sprutorna hävdas det ofta att anledningen är att de skulle stoppa smittspridningen, men att så inte är fallet torde vara ganska uppenbart för de som följder utvecklingen i många av de länder som sprutat flest (se Israel, Gibraltar, Storbritannien, Tyskland m.fl.).

18. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Kommentar: Min tolkning av denna punkt är att var och en har rätt att tänka fritt, samt att agera fritt på dessa tankar. Kommer man till slutsatsen att sprutan faktiskt kan vara skadlig, har man samvetsfrihet att avstå från att utsätta sig från denna. Tror man inte heller att den gör nytta för att skydda andra finns inga skäl att utsätta sig för eventuella biverkningar. Ibland känns det som att det mer är en form av begränsning av tankefriheten som är själva idén med sprutkampanjen. Ger människor upp denna blir de fogliga medborgare som lyder överheten ännu bättre.

27.1 Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.

Kommentar: En tydligare punkt än denna går väl inte att hitta när det handlar om att visa på att även Sverige begår övergrepp mot de mänskliga rättigheterna för de som inte vill ta sprutan. Att få gå på exempelvis en konsert eller ett sportevenemang ÄR en mänsklig rättighet enligt FN.

29.1 Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.

Kommentar: Visst skulle man kunna hävda att det borde vara en plikt att ta vaccinet för att skydda andra, men då detta antagande är så löst kopplat till verkligheten går det inte att anse detta vara ett legitimt krav. I så fall skulle vad som helst kunna bli en plikt; inte äta kött, att bara läsa statsfinansierad media, att motionera varje dag, att blunda när en minister gör en tabbe, att tillbe statsministern varje morgon eller vad som helst egentligen.

29.2 Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.

Kommentar: Lite relaterat till föregående punkt, men här poängteras mycket tydligt att det måste krävas goda skäl för att inskränka på någons friheter. Formuleringen ger vid handen att inskränkningar får ske om det behövs för att trygga hänsyn till och respekt för andra. Min tanke om detta är såklart att sådana inskränkningar måste ha en reell effekt i verkligheten för att vara legitima. Dock kan jag tänka mig att somliga läser in att hänsyn och respekt handlar om att foga sig till den majoritet som skrämts upp av propagandan, så att de känner sig tryggare. Denna tolkning strider dock mot egentligen alla tidigare punkter, och borde bestridas å det bestämdaste. En minoritet kan inte krävas frånsäga sig sina mänskliga rättigheter för att foga sig till en majoritet.

Barnkonventionen gäller som lag i Sverige sedan 2020.

Punkter i urval:

3. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Kommentar: Ytterst få friska barn riskerar allvarlig sjukdom av covid-19, och det har visats i åtskilliga studier att risk/nytta-ekvationen inte förespråkar att barn borde rekommenderas sprutan. Dock hävdar många att det ändå är acceptabelt att utsätta samtliga barn för denna risk, då det skulle kunna bidra till minskad samhällsspridning. Även om detta hade varit en fungerande strategi, hade den brutit mot Barnkonventionens tredje punkt.

19. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Kommentar: Då risken för ett i övrigt friskt barn att drabbas av en allvarlig biverkning eller död av sprutan är avsevärt högre än risken att drabbas i motsvarande grad av covid-19, borde injektionen ses som en form av fysiskt våld, som mycket väl kan ge bestående men. Oacceptabelt på så många sätt.

Läkareden har ingen juridiskt bindande funktion, men anses vara ett rättesnöre för läkare världen över.

Punkter i urval:

Jag försäkrar på heder och samvete att jag i min läkargärning skall sträva efter att tjäna mina medmänniskor med humanitet och vördnad för livet som rättesnöre.

Kommentar: Min tanke är att denna strävan borde innefatta en öppen diskussion med patienten, där de själva får värdera sina alternativ utifrån all tillgänglig information. Detta sker mig veterligen inte på våra vaccinationscentraler.

Mitt mål skall vara att vårda och främja hälsa, att förebygga sjukdom samt att bota sjuka och lindra deras plågor.

Kommentar: Hur en läkare kan anse det vara enkom hälsofrämjande att administrera ett experimentpreparat med oklar risk/nytta-ratio till alla patienter oberoende av individuella riskfaktorer övergår i alla fall mitt förstånd.

I mitt arbete skall jag följa läkaretiken och enbart använda metoder vilkas nytta påvisats av medicinsk forskning eller erfarenhet. Då jag rekommenderar undersökningar och behandlingar skall jag objektivt bedöma hur de gagnar patienten och vilka nackdelar de eventuellt medför.

Kommentar: För att nyttan ska kunna påvisas måste den medicinska forskningen vara avslutad, eller så måste erfarenhet ha visat på denna nytta. Ett pågående experiment är per definition inte avslutat och kan sålunda inte utgöra grund för fastställande av metodens nytta. En objektiv bedömning av för- och nackdelar verkar inte gjorts av de läkare som sprutar alla sina patienter oavsett individuell riskbild.

Jag skall fortlöpande upprätthålla min yrkesskicklighet och granska kvaliteten av mitt arbete.

Att löpande följa upp sina behandlingar och dra lärdom av de effekter, positiva som negativa, som syns är av högsta vikt. Det verkar dock inte som att sådan uppföljning bedrivs överhuvudtaget. Den enda återkoppling som sker är ifall patienten drabbas av en så pass allvarlig (och uppenbar) biverkning att han eller hon måste uppsöka sjukvården igen. Alternativt om man drabbas allvarligt av covid-19 och behöver vård av den anledningen. Dödsfall verkar inte följas upp alls av läkare. Det verkar dessvärre inte ens vara så att majoriteten av biverkningar registreras i Läkemedelsverkets register, så att få en övergripande bild av experimentet är inte heller enkelt. Trots dessa problem med inrapportering av biverkningar så har till dags dato över 87 000 rapporter kommit in, varav över 8 000 är av allvarlig karaktär och 340 gäller dödsfall med misstänkt koppling till något av preparaten. Notera att underrapporteringen lär vara stor, och att dessa siffror gäller för endast Sverige. Globalt misstänks 100 0000-tals dödsfall som en direkt följd av sprutkampanjen. Att som läkare inte följa denna utveckling är definitivt inte i linje med ovan löfte.

Avslutningsvis

Man kan som betraktare notera att det inte hyses någon större respekt för de mänskliga rättigheterna när det kommer till implementeringen av dem, utan det är endast en läpparnas bekännelse vi talar om. Man har förmodligen lättare att blunda för övergreppen man begår då det än så länge handlar om en liten andel av patienterna som råkat ut för allvarliga konsekvenser av sprutan. Det är ju inte så att man injicerar råttgift med 100% dödlighet. Men vid vilken procentsats går gränsen? Ok med 0.001% dödsfall? 0.01%? 0.1%? 1%? På sikt har vi ingen aning hur många som kommer drabbas.

Men skulle siffrorna dra iväg kan vi räkna med att de ansvariga skulle blunda för sin roll i masshysterin och säga att de agerade i enlighet med den bästa tillgängliga datan. Frågan är då om vi låter dem komma undan med det, eller om vi kommer utkräva samma ansvar från dem som vi gjorde med nazisterna under Nürnbergrättegångarna 1946-1949?

Jag skriver ”vi” men jag undrar vilka vi är i så fall. De 20-30% som såg igenom lögnerna? Får vi med oss den tysta massan, kanske 30% till? Vad ska vi göra med de vanliga människor som aktivt eldade på beslutsfattarna att kränka de mänskliga rättigheterna? Det är ju inte rimligt att straffa alla, men de som fattade besluten borde definitivt ställas till svars.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s